Thursday, April 21, 2011

Кластерын тухай хэдэн зүйл


Нэг зүйл:
Үйлдвэрлэгчдийг байнга шинэ арга барил, шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ менежментийн системийг нэвтрүүлэх, шинэ зах зээл амжилттай нээх нь тогтвортой найдвартай өрсөлдөх чадварыг бий болгодог. Үүнийг маш уян хатан, мэдлэгт суурилсан, зах зээлээ сайн мэдэрдэг, өөрчлөгдөх чадвар бүхий бас тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй үйлдвэрлэгч л хэрэгжүүлж чадах нь ойлгомжтой. Гэвч эн бүхнийг хийж чаддаг ховор байдгаас гадна салбар бүрт тэргүүний байх маш өндөр өртөгтэй байдаг билээ. Нөгөө талаар үйлдвэрлэгчдэд даяарчлал нь хөдөлмөрийн шинэ хуваарилалтыг шаардах болж эдийн засгийн өрсөлдөөнийг улам нэмэгдүүлж байна. Тиймээс үйлдвэрлэгчид дан ганцаар үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулах нь улам бүр бэрхшээлтэй болж бусад үйлдвэрлэгчидтэй хамтран хөдөлмөрлөх болсон байна.
Нэг зүйл:
1990-ээд оны эхээр Михаел пүртер улс үндэстний өрсөлдөөний давуу тал" нэртэй ном хэвлэгдэн гарснаар "Кластерын үзэл баримтлал" Европ тивд хэрэгжиж эхэлснээр өнөөгийн эдийн засгийн бодлогын томоохон хэрэгсэл болох болсон байна.
Нэг зүйл:
Адил төстэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын нэгдэл хамтын ажиллагааг кластер гэж тодорхойлж болно. Гэхдээ тэр нэгдэл, хамтын ажиллагаа нь дараах нэгдэлүүдийг хэлдэг байна. Үүнд:
1. Тэргүүлэх байр суурьтай, өндөр технологид суурилсан, олон улсын түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг нэгдэл
2. Хангамжийн эсвэл зах зээлд чиглэсэн зорилго бүхий жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн хамтын ажиллагаа
3. Шинэ санаа, мэдлэгт суурилаж нэвтрүүлсэн эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын нэгдэл зэргийг ерөнхийд нь нэрлэж байгаа юм.

No comments: